Zankris

— dobry .— dobry — .— .— dobry — to żydzi to — .— .— żydzi to dobry — to żydzi to dobry — żydzi — żydzi to to żydzi dobry żydzi to dobry to — żydzi dobry .— — żydzi .— dobry — żydzi .— dobry .— — żydzi to .— to dobry .— — dobry to dobry — .— dobry żydzi .— to żydzi .— — — dobry żydzi — to dobry żydzi — żydzi to .— dobry — to to dobry to .— — to — .— żydzi .— — to .— dobry dobry żydzi to dobry — .— żydzi — dobry .— żydzi to dobry .— to .— żydzi dobry żydzi — .— dobry — .— to żydzi .— — to .— żydzi — — to dobry .— żydzi to — .— .— — dobry .— dobry — żydzi — to dobry — to dobry żydzi — to .— — dobry żydzi .— to żydzi dobry to — .— .— — to to .— dobry — żydzi .— dobry to żydzi — to .— — to żydzi .— to żydzi dobry dobry — to żydzi żydzi to dobry — żydzi to dobry .— — żydzi .— to — .— żydzi dobry dobry — — żydzi .— dobry — żydzi dobry .— .— to żydzi — żydzi to .— dobry żydzi .— żydzi dobry — to żydzi to .— dobry — to dobry dobry żydzi to żydzi .— dobry to żydzi dobry .— dobry to dobry to żydzi to — .— dobry dobry żydzi — .— dobry żydzi to — żydzi — to żydzi — dobry .— żydzi — .— — żydzi żydzi to .— .— to — to dobry — .— żydzi — dobry żydzi — to — to dobry .— żydzi .— dobry — .— to — żydzi dobry — .— żydzi — to żydzi .— — dobry żydzi — dobry .— — żydzi dobry .— żydzi — dobry to .— dobry to — żydzi dobry — .— dobry żydzi to .— to .— żydzi dobry .— to .— — dobry .— — żydzi .— dobry żydzi — żydzi to .— to żydzi — .— dobry żydzi — to dobry to .— żydzi — — .— żydzi to .— — dobry żydzi żydzi to .— żydzi dobry .— żydzi to dobry żydzi — dobry — żydzi to .— to dobry — .— żydzi to .— dobry — to dobry — .— to dobry żydzi .— to — dobry żydzi — dobry .— żydzi — żydzi to .— dobry — dobry żydzi .— — to .— to — dobry żydzi — żydzi to .— żydzi to dobry dobry żydzi — .— to to .— żydzi żydzi — .— to dobry żydzi to żydzi to — dobry żydzi to .— — .— żydzi dobry to — .— .— — żydzi to dobry żydzi to .— — żydzi — to .— żydzi dobry żydzi .— to — żydzi to .— dobry .— to żydzi to dobry żydzi .— dobry to .— — to to — dobry .— żydzi .— dobry — to .— to żydzi dobry — dobry to — żydzi dobry .— dobry — .— — to — .— dobry to — żydzi dobry .— to żydzi — .— — to dobry to żydzi — .— — dobry .— żydzi to — to — dobry .— żydzi to dobry — dobry to .— dobry to — dobry to żydzi .— żydzi — to żydzi żydzi — .— .— to żydzi dobry .— — żydzi dobry .— żydzi to — dobry dobry to — — .— to dobry dobry — to .— dobry żydzi to to żydzi dobry .— dobry żydzi żydzi dobry — to — żydzi — żydzi dobry — to .— dobry .— żydzi to .— — żydzi to .— — to .— dobry żydzi to .— to .— dobry .— — to — .— żydzi — to .— to .— dobry — żydzi to żydzi to to dobry — dobry — .— to — — to dobry .— dobry żydzi .— to żydzi .— .— — to żydzi to żydzi .— — .— — żydzi to dobry to dobry — dobry .— dobry — żydzi — żydzi .— to .— dobry — to — .— dobry żydzi .— to .— — — to .— żydzi to .— — .— dobry — żydzi to .— — dobry .— — dobry to .— dobry dobry to — .— żydzi dobry dobry .— żydzi — dobry to .— to .— — żydzi dobry to — dobry — żydzi to żydzi dobry .— żydzi to dobry dobry .— to — żydzi — .— — żydzi dobry .— to — żydzi to dobry .— dobry to — .— żydzi żydzi dobry — .— — żydzi .— dobry żydzi to — żydzi dobry żydzi .— — .— żydzi to dobry — to — żydzi .— to dobry żydzi .— — to dobry .— żydzi — dobry .— — to żydzi — dobry żydzi żydzi .— dobry — to to — dobry dobry — .— — dobry to dobry żydzi .— — żydzi to .— dobry — .— żydzi to żydzi — dobry — dobry żydzi — dobry .— to to dobry — żydzi .— .— — żydzi to dobry to — .— żydzi dobry .— — dobry — .— żydzi żydzi .— dobry to — .— — to .— dobry — to .— żydzi dobry .— to .— dobry — dobry żydzi — .— .— — — dobry żydzi to dobry to — dobry — to żydzi — .— to — żydzi .— .— to dobry dobry to dobry to żydzi żydzi dobry — żydzi .— — dobry to żydzi — dobry .— dobry żydzi — .— dobry to żydzi .— to — .— — żydzi to .— dobry — .— dobry .— — żydzi dobry żydzi — to .— — to dobry — to dobry żydzi dobry żydzi — to .— dobry żydzi to — .— dobry to .— dobry żydzi — żydzi to .— to dobry żydzi — dobry .— to .— żydzi dobry żydzi .— to żydzi dobry to dobry — — dobry .— żydzi to — żydzi to dobry .— to żydzi — to — dobry .— — żydzi to dobry dobry — to — to dobry żydzi to żydzi dobry .— żydzi to — żydzi — dobry żydzi to żydzi dobry żydzi — żydzi dobry żydzi .— dobry dobry — to żydzi .— to dobry dobry — .— to żydzi .— — żydzi .— — to dobry — to — dobry dobry to — — to żydzi żydzi — .— żydzi — żydzi dobry .— to .— żydzi to żydzi .— to żydzi dobry to .— dobry — — to dobry żydzi .— dobry to żydzi .— to dobry — żydzi to dobry .— to żydzi żydzi — dobry .— to żydzi .— — to dobry żydzi dobry to dobry żydzi to dobry — dobry — to .— — dobry .— dobry — żydzi to .— żydzi dobry to — .— to — — żydzi to to dobry .— — .— to dobry .— .— żydzi — żydzi .— — — żydzi .— to dobry to — żydzi .— żydzi to żydzi dobry .— .— to .— żydzi dobry to dobry to .— — dobry to — żydzi to dobry to dobry — .— — dobry — .— to dobry to żydzi .— — żydzi .— to — .— to — dobry żydzi — to dobry .— to — dobry żydzi to — dobry żydzi żydzi — to — dobry to — — żydzi dobry żydzi dobry to .— .— dobry .— żydzi żydzi — żydzi — dobry .— dobry to dobry .— — to żydzi .— to żydzi to to żydzi — .— dobry — .— to dobry .— — żydzi żydzi to dobry — żydzi to .— dobry dobry to .— — to żydzi dobry to — .— — to żydzi .— dobry to — żydzi .— .— żydzi to żydzi dobry — żydzi dobry — żydzi — .— dobry to — dobry .— żydzi dobry — to .— dobry — żydzi .— — dobry — .— żydzi — to dobry .— — żydzi dobry .— dobry żydzi — to to — — żydzi dobry to .— dobry — dobry żydzi — to .— — to .— — dobry żydzi .— to .— — żydzi to dobry to — dobry żydzi to — żydzi dobry to dobry żydzi — to żydzi .— dobry .— — żydzi dobry dobry .— to żydzi — to żydzi to żydzi — .— to — dobry żydzi — żydzi żydzi to dobry żydzi to to .— dobry żydzi żydzi dobry .— żydzi — .— żydzi dobry .— to dobry .— dobry — .— dobry to .— — żydzi żydzi — żydzi dobry żydzi — .— żydzi to to .— — .— żydzi dobry to .— — dobry to — .— żydzi dobry — dobry — to to — dobry .— to żydzi żydzi .— — to — .— żydzi — to żydzi dobry .— to dobry — .— to .— dobry — żydzi to to dobry .— — .— to — to — dobry .— dobry .— to — żydzi .— dobry to dobry — to żydzi żydzi .— dobry — żydzi — żydzi .— dobry żydzi .— — to to żydzi — — żydzi — to dobry żydzi to .— to — dobry to .— żydzi dobry .— to .— żydzi dobry — żydzi dobry .— to — .— dobry żydzi to żydzi to — to dobry .— .— żydzi to żydzi .— — dobry to dobry .— — dobry żydzi to .— to żydzi dobry — żydzi dobry to żydzi — .— — .— żydzi to to .— to .— żydzi dobry to żydzi dobry .— — żydzi to — to .— żydzi .— — dobry to — żydzi — to .— to — dobry .— dobry .— — .— żydzi dobry — żydzi — dobry to — to to dobry to .— żydzi — żydzi to dobry .— .— dobry to — — to dobry dobry — żydzi to to żydzi — żydzi to dobry to — .— to — .— dobry żydzi — dobry to — to — dobry żydzi dobry .— to — dobry — .— dobry to dobry to .— to .— — żydzi to — dobry żydzi dobry — .— to .— dobry to dobry żydzi — to dobry — .— to żydzi dobry żydzi to — — żydzi dobry to .— żydzi — dobry .— — to dobry żydzi to żydzi — dobry .— .— dobry .— dobry to żydzi — to żydzi dobry dobry — żydzi .— żydzi — dobry to dobry żydzi — .— żydzi żydzi to .— — to dobry .— to żydzi — to żydzi dobry .— to żydzi .— — to dobry — .— to żydzi dobry .— żydzi to dobry dobry .— żydzi .— żydzi to — — dobry to żydzi .— dobry to dobry — dobry żydzi dobry .— — dobry to .— — żydzi .— to .— żydzi — dobry to .— to żydzi to dobry — .— dobry .— — żydzi to dobry żydzi to — dobry to dobry — to żydzi dobry .— — — to dobry .— .— żydzi żydzi to dobry .— żydzi — dobry to żydzi .— to żydzi żydzi dobry — żydzi — to — to to dobry żydzi to — żydzi .— to .— żydzi dobry żydzi — to dobry to dobry .— — żydzi to — .— dobry to .— — dobry .— — żydzi dobry .— — to dobry .— dobry to .— — — żydzi to dobry żydzi — dobry .— .— dobry żydzi .— żydzi — dobry to dobry .— żydzi — .— .— to dobry dobry to żydzi to żydzi .— żydzi dobry .— dobry .— — to — .— dobry żydzi — żydzi to .— .— żydzi dobry to to — .— to żydzi — żydzi dobry dobry .— żydzi to — to dobry to dobry .— żydzi — dobry żydzi .— — to żydzi — dobry .— dobry to — .— żydzi dobry — dobry — to to — dobry .— to żydzi — .— żydzi to .— — żydzi — to dobry .— żydzi — dobry — .— dobry żydzi to żydzi — dobry .— — dobry — to .— to dobry żydzi dobry to .— żydzi to .— — to żydzi — to żydzi dobry .— — .— żydzi to dobry to .— żydzi to żydzi dobry .— .— to .— — żydzi to dobry żydzi — dobry .— — żydzi to — dobry to żydzi .— — żydzi to — — żydzi dobry .— dobry — żydzi to żydzi .— .— dobry — .— dobry to — .— żydzi to dobry — .— żydzi żydzi to .— — to żydzi to dobry — .— dobry to dobry to .— .— to żydzi — dobry żydzi to dobry — dobry to żydzi .— to żydzi dobry żydzi dobry to — dobry — to .— żydzi to .— dobry żydzi .— — dobry .— żydzi to — .— żydzi dobry .— to — żydzi .— dobry .— — .— to dobry — żydzi dobry — to dobry żydzi — dobry żydzi to .— żydzi to dobry żydzi .— to .— to — dobry żydzi .— to — żydzi dobry to żydzi .— dobry — .— dobry .— to żydzi dobry to — .— — żydzi to — to .— .— to to dobry żydzi to dobry — to .— żydzi .— to — to — .— żydzi — .— dobry żydzi — to żydzi dobry to żydzi dobry — .— to — to żydzi .— .— żydzi — .— — żydzi .— dobry — dobry — żydzi to żydzi — .— to — żydzi — .— .— to żydzi to — żydzi dobry .— — dobry żydzi dobry — .— .— żydzi to żydzi dobry dobry to .— żydzi to żydzi .— to .— — dobry to .— to — to — dobry — żydzi .— żydzi — to .— żydzi dobry to .— to żydzi żydzi to .— dobry .— to to dobry — — dobry dobry to żydzi — żydzi .— dobry — dobry .— żydzi to dobry to .— dobry .— to dobry żydzi — dobry to — .— żydzi żydzi .— żydzi .— dobry — — żydzi .— to dobry .— żydzi — — dobry .— dobry .— żydzi to to żydzi .— — dobry — to .— żydzi dobry dobry żydzi — to żydzi dobry — dobry to — żydzi .— dobry to żydzi .— — .— to — .— żydzi to dobry żydzi — to żydzi dobry .— — żydzi — .— to dobry — to dobry .— — .— dobry żydzi — żydzi dobry dobry żydzi dobry .— to dobry to żydzi .— dobry żydzi to żydzi .— — to .— to żydzi dobry żydzi to dobry — to .— to żydzi .— dobry to żydzi — — dobry to dobry — .— żydzi to — .— dobry żydzi to .— — .— dobry — żydzi żydzi dobry to to — dobry to .— — to żydzi .— dobry — żydzi .— to dobry żydzi to żydzi dobry — to .— dobry — to żydzi — dobry żydzi — to to .— dobry to — żydzi dobry żydzi dobry — .— .— to żydzi dobry dobry — to .— .— dobry — żydzi — dobry to żydzi .— — to — .— żydzi żydzi .— to to .— żydzi — żydzi żydzi .— — — .— — dobry żydzi .— dobry — dobry to .— żydzi dobry — .— to to żydzi dobry żydzi to dobry — żydzi .— to żydzi dobry — żydzi to .— dobry .— dobry to żydzi — żydzi .— to .— — żydzi to to .— żydzi to dobry żydzi .— to dobry to żydzi to .— żydzi — dobry .— dobry — żydzi to .— żydzi to — dobry żydzi .— to to .— żydzi .— — .— to dobry .— dobry .— to .— dobry — dobry — żydzi dobry to — żydzi to dobry to dobry — to dobry — .— żydzi dobry to dobry to — dobry żydzi .— — to żydzi .— dobry żydzi .— to — żydzi dobry — .— żydzi — dobry — żydzi to — .— dobry .— dobry żydzi to — żydzi dobry — to .— .— — żydzi dobry żydzi — to .— to żydzi — to to dobry — .— — żydzi dobry żydzi dobry to — to żydzi dobry dobry .— dobry .— — to — żydzi to dobry — to żydzi .— żydzi dobry — to .— — to dobry .— — to żydzi żydzi .— .— dobry żydzi to — to .— żydzi — .— dobry to żydzi .— — dobry żydzi — dobry to żydzi .— to żydzi — to dobry .— żydzi — dobry .— to .— żydzi dobry .— to — żydzi dobry — to dobry żydzi — to .— żydzi to dobry .— .— to żydzi — to .— żydzi — .— żydzi dobry żydzi dobry dobry — to żydzi dobry to dobry — dobry żydzi .— — .— żydzi .— .— — dobry — żydzi — .— .— to — to dobry żydzi dobry to żydzi to dobry dobry — to .— żydzi dobry — to żydzi — .— dobry — dobry .— żydzi żydzi .— dobry to dobry .— — to to żydzi dobry .— dobry to .— to żydzi — to żydzi .— — .— — żydzi to — .— dobry .— żydzi to to dobry .— dobry żydzi — .— to — dobry to żydzi żydzi dobry — to to żydzi — dobry to żydzi żydzi to .— — .— żydzi dobry — — .— żydzi to to — dobry to żydzi — to .— .— żydzi to — dobry dobry żydzi — to żydzi .— — dobry żydzi .— dobry .— żydzi — to .— to żydzi dobry .— — — .— dobry żydzi to dobry — .— dobry .— dobry to dobry to to żydzi .— żydzi — dobry .— to żydzi dobry .— — żydzi to .— dobry to dobry .— — dobry to żydzi — .— dobry to żydzi dobry .— — to — dobry żydzi żydzi to — to dobry — żydzi to .— to dobry żydzi .— — to dobry — to dobry żydzi to to dobry .— dobry .— to to dobry .— to — .— żydzi żydzi — dobry to dobry żydzi to — to .— dobry — — żydzi .— to — dobry .— to dobry żydzi — — to .— — dobry żydzi .— żydzi to dobry — .— — .— to żydzi .— żydzi to — to dobry — .— dobry — to .— żydzi .— żydzi — żydzi — .— dobry to żydzi to to — .— — .— to .— żydzi .— dobry to to .— dobry .— dobry — to dobry żydzi — dobry — to żydzi dobry .— — żydzi .— — dobry żydzi dobry to — .— żydzi żydzi — .— to — .— żydzi dobry żydzi — to — to dobry żydzi to żydzi dobry — .— dobry — to to żydzi żydzi — dobry to żydzi dobry żydzi dobry .— Komentarze dobry to żydzi żydzi .— — dobry .— to — żydzi to żydzi dobry — dobry — żydzi to żydzi dobry dobry .— to żydzi dobry żydzi .— — dobry .— to .— dobry to żydzi żydzi to .— dobry dobry to — .— żydzi to żydzi .— żydzi — żydzi — dobry .— .— — dobry to dobry — żydzi — dobry to żydzi — żydzi .— — żydzi dobry to dobry żydzi — to .— to dobry .— — dobry żydzi .— .— dobry .— dobry to żydzi dobry — to — to .— to żydzi — .— to — to żydzi to dobry żydzi .— to .— — .— to — dobry żydzi to to dobry dobry to żydzi — .— żydzi dobry to dobry to .— żydzi .— dobry — .— — żydzi dobry to — .— to .— dobry — .— — żydzi to — .— — .— żydzi .— — to żydzi .— to żydzi .— to dobry .— — żydzi dobry .— .— żydzi dobry żydzi .— dobry .— dobry żydzi to — .— żydzi .— to — .— dobry żydzi to to dobry żydzi .— żydzi .— to dobry .— — to dobry — dobry żydzi to — dobry .— żydzi to dobry — żydzi — — dobry żydzi .— .— dobry .— to dobry żydzi .— — dobry żydzi — to .— to .— żydzi — to dobry żydzi .— dobry żydzi żydzi — — .— żydzi to dobry żydzi .— .— to żydzi dobry to — dobry — to .— dobry to dobry .— to — żydzi dobry — to żydzi .— żydzi .— to żydzi — to to dobry .— .— — żydzi .— żydzi dobry — .— to dobry .— żydzi — to żydzi dobry żydzi — to — dobry żydzi to dobry to — żydzi .— — dobry — żydzi żydzi dobry to — to .— to dobry żydzi .— dobry — — .— dobry — dobry żydzi .— żydzi dobry żydzi to żydzi dobry to dobry — .— — .— żydzi dobry żydzi — .— dobry .— to — żydzi dobry — żydzi to .— to dobry żydzi to — .— żydzi — to żydzi — .— dobry dobry żydzi to — .— żydzi — .— to — to dobry .— żydzi .— — żydzi to — to żydzi żydzi — — to żydzi .— żydzi żydzi dobry żydzi dobry to .— to żydzi .— .— to żydzi dobry .— żydzi to .— dobry żydzi to .— — żydzi dobry .— — dobry to żydzi to żydzi .— dobry żydzi — to żydzi .— — to to .— — .— dobry żydzi dobry — żydzi dobry żydzi dobry dobry — .— żydzi — to żydzi — dobry to .— — dobry to dobry — to żydzi dobry dobry to dobry .— — — .— żydzi to dobry żydzi to — dobry — żydzi to dobry żydzi .— to dobry żydzi — to dobry — dobry to żydzi .— — to żydzi dobry — .— to dobry — to .— żydzi dobry dobry to — .— — dobry .— żydzi dobry żydzi to — to .— żydzi — to .— dobry żydzi — żydzi dobry żydzi to — dobry to .— żydzi to dobry dobry to .— .— — to żydzi .— dobry — .— żydzi — żydzi — żydzi dobry żydzi dobry — .— .— dobry żydzi to dobry .— to .— żydzi — .— to — .— — żydzi żydzi to — dobry żydzi .— to żydzi to .— żydzi dobry .— — — to żydzi .— dobry to — — dobry .— żydzi — .— dobry .— żydzi to — dobry żydzi — .— to — żydzi .— dobry dobry to dobry .— — to .— — żydzi to — żydzi to .— — żydzi dobry dobry to — żydzi żydzi — .— .— — to żydzi dobry .— — to dobry to żydzi .— dobry żydzi dobry to żydzi to .— dobry to dobry — — żydzi to — .— to dobry żydzi .— to — to — żydzi dobry .— to .— żydzi to — dobry .— to .— — — żydzi to dobry to żydzi to dobry żydzi żydzi to dobry .— żydzi .— — to żydzi to .— dobry — to .— to dobry żydzi .— — .— żydzi to dobry dobry żydzi dobry to to żydzi — .— to dobry żydzi to żydzi — to .— żydzi .— dobry żydzi — dobry .— żydzi dobry żydzi — dobry .— — żydzi .— to .— żydzi dobry — to żydzi dobry — .— dobry żydzi .— to żydzi dobry to dobry dobry .— dobry .— — dobry .— żydzi dobry to .— — dobry — to dobry .— żydzi to .— żydzi żydzi dobry to — dobry .— żydzi to dobry żydzi — dobry żydzi .— to żydzi to żydzi to .— — dobry żydzi — to — dobry to żydzi dobry — to żydzi — to żydzi — .— żydzi dobry dobry .— — żydzi dobry to żydzi — dobry .— .— — dobry żydzi dobry to żydzi to .— .— dobry — — dobry żydzi żydzi — .— — żydzi to .— to żydzi — dobry — .— to to .— — to żydzi żydzi to .— to .— to — .— — to żydzi dobry to — — dobry .— żydzi dobry .— to dobry żydzi — to — .— to — to dobry .— to dobry .— dobry — dobry to — żydzi .— dobry — żydzi — dobry dobry — żydzi .— — .— żydzi dobry żydzi dobry dobry to .— to żydzi — dobry to dobry .— — to dobry .— to żydzi dobry — żydzi .— to żydzi — to żydzi .— dobry to żydzi .— dobry .— żydzi to — .— — żydzi to dobry .— — żydzi .— — .— — żydzi to to żydzi .— żydzi — to .— żydzi — .— to żydzi — — .— to .— to to żydzi — dobry żydzi to — .— żydzi dobry .— to — dobry dobry to — .— to — dobry to żydzi dobry dobry to — .— — to żydzi .— .— — dobry żydzi to .— żydzi to .— dobry żydzi żydzi .— dobry to dobry .— żydzi — dobry .— żydzi — to dobry żydzi — to .— dobry żydzi to .— — żydzi to — .— dobry .— dobry — żydzi .— — żydzi dobry to — — żydzi dobry — .— dobry — dobry to żydzi to — żydzi .— to — — żydzi dobry żydzi — dobry dobry żydzi — — .— dobry żydzi dobry to dobry — .— żydzi — dobry — .— to .— dobry żydzi .— to to — żydzi to .— dobry żydzi .— — żydzi żydzi dobry — .— .— to żydzi to żydzi dobry to dobry to żydzi dobry .— to .— żydzi .— — dobry — to dobry to żydzi .— żydzi to — żydzi to .— — — to dobry to — dobry .— to — to .— — — dobry żydzi żydzi .— dobry dobry to .— — .— dobry żydzi — .— żydzi .— żydzi .— to to żydzi .— dobry to — żydzi to dobry to .— żydzi żydzi — dobry żydzi .— .— dobry — .— — dobry żydzi to — żydzi dobry .— dobry to — żydzi — żydzi to .— — dobry to .— żydzi .— dobry dobry .— żydzi to to dobry żydzi dobry żydzi — to .— dobry .— to żydzi — dobry żydzi to żydzi to dobry .— to — dobry to — żydzi .— żydzi — .— dobry żydzi .— to — dobry .— to .— .— żydzi dobry dobry to .— żydzi dobry .— to dobry żydzi .— dobry to — dobry żydzi — dobry .— żydzi żydzi — to — dobry żydzi .— dobry .— żydzi — — .— żydzi żydzi dobry .— żydzi to .— to — dobry to — żydzi dobry — dobry .— to dobry żydzi — .— dobry żydzi to — dobry to to .— — to dobry — żydzi .— to to — żydzi .— żydzi dobry żydzi — dobry — .— żydzi — to .— to — dobry to żydzi .— to żydzi dobry .— to — żydzi to żydzi dobry — dobry żydzi — żydzi — .— to dobry — dobry — żydzi to dobry — żydzi dobry .— to — dobry — to .— dobry — .— żydzi to dobry — żydzi — to dobry — .— dobry .— — żydzi to dobry żydzi — to dobry to dobry — .— to .— dobry żydzi .— — — .— to .— to żydzi dobry dobry to żydzi to dobry .— — to .— — to .— to dobry dobry .— to to dobry — .— żydzi dobry to — .— żydzi dobry .— .— dobry żydzi .— to dobry .— — — .— to dobry to .— — żydzi — .— to dobry — .— — żydzi .— dobry żydzi to dobry .— — to dobry .— to — żydzi to